O mnie

O mnie

Pro­je­kto­wa­nie gra­fiki re­kla­mo­wej wraz z re­ali­zacją dru­ku oraz two­rze­nie wi­tryn inter­ne­towych. Wie­lo­letnie doś­wia­dcze­nie w pro­je­kto­waniu po­zwa­la mi na spra­wne i szy­bkie odzwier­cie­dle­nie wy­obra­żeń i ocze­kiwań kli­entów. Sta­ram się rów­nież, by moje re­lacje z nimi by­ły jak naj­bar­dziej po­zyty­wnym doś­wiad­cze­niem. Dzi­ęki wsp­ólnej dys­kusji jeste­śmy w sta­nie omó­wić i dopre­cyzo­wać inte­resu­jący ich pro­jekt. Ka­żde otrzy­mane zle­cenie jest rea­lizo­wane indy­widu­alnie, z pa­sją i zaan­gażo­wa­niem, bar­dzo dba­jąc o to, by efekt koń­cowy był czymś wy­ją­tko­wym i nie­powta­rzaln­ym.

Galeria

Dominik

Absolwent kie­runku artysty­cznego Grafika rekla­mowa. Posia­da wie­lo­le­tnie doś­wia­dcze­nie w pro­jekto­waniu ma­teria­łów rekla­mowych, rea­li­za­cjach digi­ta­lowych oraz DTP. Pla­kaci­sta oraz ilu­stra­tor. Współ­pra­cuje z wie­lo­ma dru­kar­niami i pod­wyko­na­wcami pro­je­któw. Pra­ca licen­cja­cka dos­tę­pna pod adre­sem legendypolskie.pl

Wykonuje:
Logotypy
Ulotki
Wizytówki
Plakaty
Strony www
Materiały reklamowe DTP

Social media i SEO

Proj­ekty inter­ne­towe są realizo­wane wraz ze wspar­ciem SEO, Google Analitics oraz Google Ads, pozwala to na wyższe pozy­cjo­nowanie w wyszu­kiwarce oraz lepsze wyniki kam­pani rekla­mowych.

Kontakt

Dominik Iwanicki
e-mail: Diwanickidesign@gmail.com
tel.:+48 664 003 221
Dominik Iwanicki
Diwanickidesign@gmail.com
+48 664 003 221