P  o  r  t   f  o  l  i  o
2  0   2  0
Dominik Iwanicki ©


Pro­jekt Le­gen­dy pol­skie po­wsta­ły jako pro­jekt pra­cy li­cen­cjackiej, któ­rej opie­ku­nem jest dr Bartłomiej Bałut (Pań­stwo­wa Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa w Tar­nowie).